غرفه شبکه داده هوپاد در نمایشگاه کالا،خدمات و تجهیزات فروشگاهی ۲۰۱۷