جایزه های مشهور جهانی در زمینه طراحی و نوآوری ZBOX pico PI225

کوچکترین رایانه ZBOX pico PI225

جایزه های مشهور جهانی در زمینه طراحی و نوآوری

از جمله مهمترین جوایز:

۲۰۱۸ iF Design Awards

European Hardware Awards 2017

Computex d&i Awards in 2016 and 2017